ΚεντρικήΜακεδονία

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας

Συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας»

Ο γενικός γραμματέας αγροτικής πολιτικής  και διαχείρισης κοινοτικών πόρων καλεί
τους δυνητικούς δικαιούχους του Μέτρου :

  • 3.4.1, “Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας”( ΑΔΑ:ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ)

για την υποβολή προτάσεων έργων (Πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 της Ένωσης «Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Δυνητικοί Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι:

  •  Αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 2430/110502/2017 ΥΑ και ισχύει.
  • Αναγνωρισμένες Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 2430/110502/2017 ΥΑ και ισχύει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 30.000 ΕΥΡΩ και να μην υπερβαίνει τα 5.000.000 €

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31/12/2021.

Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 η αίτηση χρηματοδότησης  υποβάλλεται υπογεγραμμένη μαζί με τον πλήρη φάκελο της πρότασης (δικαιολογητικά του Παραρτήματος III) στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 11527. O φάκελος υποβάλλεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MSEXCEL).
Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, τηλ. 2131501151 και από τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στο τηλέφωνο: 2131501175

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close