Αφιέρωμα: Αστυνομική Διάταξις του 1932 για τη χρήση των βρυσών στα Ν. Μουδανιά


  *Της Ελένης Πασχαλάκη
  Όταν οι άνθρωποι αναλογίζονται το παρελθόν, ειδικά όταν αυτό το παρελθόν δεν το έχουν ζήσει οι ίδιοι, το περιβάλουν πολύ συχνά με έναν μανδύα νοσταλγίας όπου η ζωή, οι άνθρωποι και τα πράγματα ήταν αγνά, ειδυλλιακά, καλύτερα από τα σημερινά. 
  Αυτό βέβαια στις περισσότερες φορές δεν ισχύει. Και ο λόγος είναι ότι λειτουργούμε αφαιρετικά, κρατώντας ότι θεωρούμε ωραίο και παραλείποντας όλα τα υπόλοιπα ως λεπτομέρειες.
  Ένα παράδειγμα αποτελεί η παρακάτω αστυνομική διάταξη με την οποία καθορίζεται ο τρόπος που θα έπρεπε το έτος 1932 να συμπεριφέρονται όσοι έκαναν χρήση των βρυσών των Νέων Μουδανιών. 
  Αν διαβάσουμε προσεκτικά όσα περιλαμβάνονται στα άρθρα της διάταξης αυτής, ανάμεσα στις λέξεις θα δούμε τις δυσκολίες της ζωής των ανθρώπων, τις ανάγκες τους και την καθημερινότητα τους. Και αν σκεφτούμε τη σημερινή ζωή και τις συνθήκες διαβίωσης ακόμη και του φτωχότερου ανθρώπου γύρω μας σε σχέση με την επάρκεια και την υγιεινή του νερού, τότε ίσως μπορούμε να διαπιστώσουμε πόσο δύσκολα ήταν τελικά εκείνα τα χρόνια. 
  Αστυνομική Διάταξις
  Περί λήψεως προστατευτικών μέτρων προς επάρκειαν και υγιεινήν του ποσί-
  μου ύδατος Νέων Μουδανιών.-
       Εν Πολυγύρω σήμερον την 4ην Νοεμβρίου του έτους 1932 ημείς ο
  Διοικητής της Διοικήσεως  Χωρ/κής Χαλκιδικής Ταγ/ρχης Ηλίας Μπερής έχον-
  τες υπόψη το άρθρον 1 και 78 του Νόμου 4578 περί οργανισμού Χωροφυλα-
  κής, την υπ’ αριθ. 3α/364 ε.ε. πρότασιν του Τμήματος Χωρ/κής Ν. Μουδανιών
  στηριζομένην  εις την υπ’ αριθ.78 ε.ε. απόφασιν του Κοινοτικού Συμβουλίου
  Ν. Μουδανιών εγκριθείσαν διά της  υπ’ αριθ. 9986 ε.ε.  πράξεως της  Νομαρ-
  χίας Χαλκιδικής απεφάσισαμεν και διατάσσομεν.-
  Α Ρ Θ Ρ Ο Ν  1ον
   Απαγορεύομεν  την  χάριν  παιδειάς ή οιανδήποτε άλλην αιτίαν διά της χερός
  ή οιουδήποτε άλλου μέσου υπό ανηλίκων ή ενηλίκων απόφραξιν του στομίου
  των κρουνών την προκαλούσαν την οπισθοδρόμησιν του ύδατος του ανομένου
  διά των υδροφόρων σωλήνων εν τη κωμοπόλει Ν. Μουδανιών.-
  Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 2ον
  Παίδες ενεργούντες κατά το άρθρον 1 της παρούσης απομακρύνονται των κρου-
  μών  υπό  των  αστυνομικών οργάνων και  μηνύονται αυτοί και οι γονείς αυ-
  των, ή επίτροποι αυτών εφ’ όσον συντρέχουσιν οι όροι των άρθρων 507 και
  508 του Ποινικού Νόμου.-
  Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 3ον
  Οι εκ των Κρουνών των κλειομένων στροφίγγων λαμβάνοντος ύδωρ υποχρεούν-
  ται  μετά την λήψιν τούτου να κλείωσιν καλώς τους στροφύγγους (κάνουλες).-
  Α Ρ Θ Ρ Ο Ν  4ον
  Απαγορεύομεν την οπωσδήποτε ύδρευσιν λαχανοκήπων ή ανθοκηπίων δι’ ύδατος
  των βρύσεων της κωμοπόλεως Ν. Μουδανιών.-
  Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5ον
  Απαγορεύομεν την κότησιν των ζώων εκ της βρύσεως της κωμοπόλεως Ν. Μου-
  δανιών της κειμένης παρά την κεντρικήν της  κωμοπόλεως ταύτης πλατείαν.-
  Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 6ον
  παντός είδους υφασμάτων λαχανικών, μαγειρικών σκευών δοχείων ακαθάρτων
  και ιχθύων. Επίσης απαγορεύομεν οιανδήποτε πλύσιν διά σάπωνος και πάσαν
  άλλην δυναμένην ως εκ του τρόπου της ενεργείας ταύτης είτε ως εκ του εί-
  δους του πλυνομένου αντικειμένου να διεγείρη την αηδίαν.-
  Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 7ον
  Οι παραβάται της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις
  των άρθρων 579 και 697 του Ποινικού Νόμου.-
                         
     Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεως της η δε
  εκτέλεσις τίθεται εις τα όργανα της Χωρ/κής.-
                                                                                                  Ο Διοικητής
                                                                                                 Ηλίας Μπερής
                                                                                                     Ταγ/ρχης