Πολιτισμός

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις σε ομάδες χορού

Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά ο θεσμός των επιχορηγήσεων ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού για την παραγωγή παράστασης περιόδου 2018-2019 και ξεκινάει η υποβολή προτάσεων.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού οι προτάσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2018. Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλεται αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση tmthch@culture.gr μαζί με πλήρη φάκελο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την προκήρυξη. Ενυπόγραφη αίτηση και φάκελος δικαιολογητικών υποβάλλονται και εγγράφως στην Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου (Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα).

Η φόρμα της αίτησης και των απαραίτητων στοιχείων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.

Ο έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή του. Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού για την περίοδο 2018-2019 ως εξής:

 • Πρόταση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν ομάδες κλασικού και σύγχρονου χορού που λειτουργούν με την μορφή σωματείου, συλλόγου ή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στους καταστατικούς σκοπούς του φορέα θα πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα παραγωγής έργου χορού.
 • Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει μία τουλάχιστον επαγγελματική παραγωγή τα τελευταία χρόνια.
 • Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλο φορέα, το αίτημα υποβάλλεται από τον βασικό φορέα, υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη.
 • Σε περίπτωση συνεργασίας με φορέα του εξωτερικού το αίτημα υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα.
 • Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει αίτημα μόνο για μία παραγωγή.
 • Οι επιχορηγήσεις κλασικού και σύγχρονου χορού αφορούν προτάσεις για νέες παραγωγές, και όχι σε παραγωγές που οι ίδιες ή προσχέδιό τους έχει παρουσιαστεί.

Γενικοί ΄Όροι

 • Η αξιολόγηση όλων των προτάσεων θα γίνει από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού του ΥΠΠΟΑ.
 • Οι επιχορηγήσεις των ομάδων χορού πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ.
 • Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν το ποσόν επιχορήγησης που αιτούνται επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000
 • Οι χορογράφοι που έχουν παρουσιάσει μέχρι δύο παραγωγές μπορούν να καταθέσουν αίτηση μόνο για την κατηγορία των 15.000.
 • Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά, θα λάβουν και το ποσόν που αιτήθηκαν.
 • Οι ομάδες χορού υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση του περιεχομένου της πρότασης που έχουν καταθέσει, καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

Η πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.

 • Η επιχορηγούμενη ομάδα οφείλει να είναι συνεπής ως προς τις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της σε τρίτους (χορευτές, χορογράφους, σκηνογράφους, μουσικούς, τεχνικούς κ.λπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος δραστηριότητας ή η αθέτηση οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων συνεπάγεται αναθεώρηση, επανακαθορισμό ή και ακύρωση της επιχορήγησης.
 • Οι ομάδες που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό
  προώθησης και επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.
 • Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου μπορούν να γίνουν δεκτές με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και της αρμόδιας υπηρεσίας .
 • Οι ομάδες χορού που θα επιχορηγηθούν για την περίοδο 2018-2019, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των παραστάσεών τους, οφείλουν να καταθέτουν εντός 15 ημερών καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό της επιχορηγηθείσας παραγωγής.
 • Όλες οι ομάδες που επιχορηγήθηκαν στην περίοδο 2017-2018, και δεν έχουν υλοποιήσει την παραγωγή τους έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, θα πρέπει να καταθέσουν καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Με την λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα επιχορήγησης στην τρέχουσα οικονομική χρήση..
 • Τα επιχορηγηθέντα σχήματα της περιόδου 2017-1018 που έχουν υλοποιήσει την παραγωγή τους και που δεν κατέθεσαν τον απολογισμό τους εγκαίρως, ως όφειλαν, ή δεν υλοποίησαν τις δεσμεύσεις τους, χάνουν το δικαίωμα αίτησης για επιχορήγηση στην τρέχουσα οικονομική χρήση.

Πρόταση επιχορήγησης

 1. Οι ομάδες χορού υποβάλλουν στο Υπουργείο πρόταση σύμφωνα με το αναρτημένο υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.
 2. Η πρόταση αφορά στην επιχορήγηση μιας παραγωγής ανά ομάδα χορού.
 3. Ομάδα χορού που περιλαμβάνει στην πρότασή της παράσταση που θα υλοποιηθεί σε συμπαραγωγή με άλλο σχήμα ή με καλλιτεχνικό οργανισμό στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικό συνεργασίας από τα συνεργαζόμενα μέρη.
 4. Οι επιχορηγήσεις αφορούν σε παραστάσεις της χειμερινής περιόδου 2018- 2019, η οποία άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 31 Μαΐου 2019.
 5. Στην πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς οργανισμούς ή ιδιωτικές χορηγίες. Ο όρος αυτός αφορά στις δεδομένες και πιθανές χρηματοδοτήσεις της περιόδου για την οποία ζητείται η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close