Χαλκιδική

Προκήρυξη θέσης ειδικού συνεργάτη στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Προκήρυξη μιας θέσης ειδικού συνεργάτη, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως το πέρας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.
Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι σύμβαση σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η διάρκειά της θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα τελειώνει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2021 που θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες επιμελητηριακές εκλογές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός αν παραταθεί η θητεία του Δ.Σ. οπότε και η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ανάλογα με απόφαση του Δ.Σ. Η αμοιβή του ειδικού συνεργάτη θα είναι σύμφωνη με όσα ορίζει η παράγραφος 5 του αρ. 80 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 με 14:00) στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολυτεχνείου 58 63100 Πολύγυρος (τηλ. επικοινωνίας: 2371024200). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 11/07/2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 31/07/2018 ημέρα Τρίτη. Η αίτηση συνοδεύεται με αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου και με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία. Τυχόν φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας (31/07/2018), δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα θεωρηθούν ως μη υποβεβλημένοι. Ρητά δηλώνεται ότι αν μέχρι την τελευταία μέρα υποβολής φακέλων λείπουν κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά, αποκλείεται ο υποψήφιος και απορρίπτεται χωρίς να αξιολογηθεί.
Δείτε ολόκληρη την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Tags

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close