Ελλάδα

Αλλάζει και πάλι το ΓΕΜH

Αλλαγές με τις οποίες το υπουργείο Οικονομίας, υποστηρίζει πως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), θα γίνει πιο φιλικό και λειτουργικό, εισάγει το σχέδιο νόμου ‘Γενικό Εμπορικό Μητρώο’, του υπουργείου που τέθηκε σήμερα 19 Απριλίου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 10/05/2019.

Μια από αυτές τις αλλαγές που εισάγει είναι το “σφιχτό” χρονικό όριο για τον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, της νομιμότητας  της καταβολής των τελών, και για την καταχώριση. Μόλις 21 ημέρες προβλέπει ο νομοθέτης για αυτό το στάδιο. Μόνο που αυτές οι 21 ημέρες μπορούν να γίνουν συνολικά 42 ημέρες, …λόγω φόρτου εργασίας. Βέβαια αν τα στοιχεία δεν είναι ακριβή και πλήρη, η όλη διαδικασία παίρνει παράταση 10 ημερών. Ή για να είμαστε σωστοί, η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας, αυτής των 10 ημερών, αναστέλλει τις προηγούμενες προθεσμίες, δηλαδή των 21+21 ημερών. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρισης απορρίπτεται με ηλεκτρονική ενημέρωση του υπόχρεου.

Επίσης το σχέδιο νόμου προβλέπει πως, αρμόδια για την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων πράξεων θα έχουν οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ενώ η σχετική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τις ΑΕ καταργείται.

Σε ότι αφορά τα πρόστιμα; Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου, πρόστιμο έως 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

Οι βασικές αλλαγές:

1      Την αρμοδιότητα για την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων πράξεων έχουν μόνο οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Η σχετική αρμοδιότητα των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τις ΑΕ καταργείται.

2      Σειρά πράξεων θα καταχωρίζεται με απλό έλεγχο πληρότητας ενώ για ορισμένες εταιρικές πράξεις θα αρκεί η με ευθύνη της εταιρείας υποβολή στοιχείων που θα δημοσιοποιούνται, χωρίς την απαίτηση για υποβολή εγγράφων.

3      Σύσταση μητρώου πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

4      Δημιουργία Επιτροπών ΓΕΜΗ αποτελούμενων από μέλη του ΝΣΚ, δικηγόρους και υπηρεσιακούς παράγοντες για εξέταση υποθέσεων που αφορούν στην έκταση του ελέγχου και την καταχώριση πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ  ή εξέταση  προσφυγών σε περίπτωση επιβολής προστίμων από τις ΥΓΕΜΗ, ούτως ώστε να επιλύονται ταχύτερα,  ευχερέστερα και με ασφάλεια δικαίου σύνθετες περιπτώσεις.

5      Θέσπιση υποχρέωσης διαλειτουργικότητας με άλλα εθνικά μητρώα, και διασύνδεση με το taxis. Καταγραφή όλων των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, για τους κυριότερους νομικούς τύπους.

Σχετικά άρθρα

Back to top button