ΑπόψειςΧαλκιδική

«Οι ιστορίες από την Παλιά και Νέα Τρίγλια»

Μία νέα στήλη του Αλέξανδρου Κοκκαλά στο HalkidikiPolitiki

Μία νέα στήλη θα φιλοξενεί κάθε εβδομάδα και για όλη τη χρονιά το HalkidikiPolitiki. 

O τίτλος αυτής «Ιστορίες από την Παλιά και Νέα Τρίγλια» την οποία θα επιμελείται ο Αλέξανδρος Κοκκαλάς.

Ο κ. Κοκκαλάς έχει καταγωγή από την Νέα Τρίγλια και λόγω της μεγάλης του αγάπης για την περιοχή έχει δημιουργήσει ένα υπέροχο αρχείο φωτογραφιών και έντυπου υλικού.

Η έναρξη των δημοσιεύσεων της νέας στήλης του HalkidikiPolitiki γίνεται με το «Αγροτικό νοσοκομείο που στεγαζόταν στο ρωσικό μετόχι». 

Αναλυτικά:

«Μετά την μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την εγκατάσταση μας στο νομό Χαλκιδικής κατά το 1924, ό­ταν πλέον απαλλοτριώθηκαν όλα τα καλογηρικά μετόχια και εγκαταστάθηκαν παντού πρόσφυγες, όπως έχω γράψει και σε προηγούμενα άρθρα, μάστιζε τον κόσμο η ελονο­σία, που στη συνέχεια εξελισσόταν σε αιματουρία, οπού ο άρρωστος ήταν αδύνατον πλέον να ζήσει.

Γι’ αυτό και ο τότε Αμερι­κάνικος Ερυθρός Σταυρός πήρε ένα από τα απαλλοτρι­ωμένα καλογηρικά μετόχια και δη το ρωσικό και δημι­ούργησε ένα ωραίο αγροτικό νοσοκομείο στην περιοχή των σημερινών Νέων Φλογητών. Όλο το προσωπικό του νοσο­κομείου αποτελούνταν από Α­μερικανούς.

Το 1925 ο Αμερικανικός Ε­ρυθρός Σταυρός παρέδωσε το νοσοκομείο στο ελληνικό Δη­μόσιο, όπου διόρισε το κρά­τος ως διευθυντή τον αλησμόνητο γιατρό Νικητίδη. Για τη διαχείριση δε του νο­σοκομείου διορίστηκε μια τριμελής επιτροπή, με πρόεδρο τον αείμνηστο μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίο.

Ο γιατρός Νικητίδης ως άνθρωπος και ως επιστήμων, ήταν μια από τις σπάνιες προσωπικότητες. Έσωσε ε­κατοντάδες ανθρώπους από βέβαιο θάνατο. Εργάστηκε από το 1925 μέχρι το 1935

Στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνση του νοσοκομείου κάποιος γιατρός ονόματι Κυπαρίσσης, από τη Μυτιλή­νη, μέχρι το 1938. Παραιτή­θηκε κι αυτός και ανέλαβε πλέον τη διεύθυνση ο Καλύμνιος γιατρός Κόκκινος. Ο γιατρός Κόκκινος εργάστηκε πράγματι ευσυνείδητα, διότι στο νοσοκομείο επί των ήμε­ρων του έγιναν πολλές επα­νορθώσεις. Επίσης στο νοσο­κομείο παντού κυριαρχούσε τάξης και καθαριότητα. Ο γιατρός Κόκκινος ήταν και ο τελευταίος.

Στο νοσοκομείο φαρμακο­ποιός ήταν ο καταγόμενος α­πό το νομό Σερρών Βασίλειος Παπίστας, που παραιτήθηκε το 1939 και εγκαταστάθηκε στα Νέα Μουδανιά, όπου δη­μιούργησε δικό του φαρμα­κείο. Στη συνέχεια ανέλαβε φαρμακοποιός ο συμπατριώ­της μας κ. Δημήτριος Δημόπουλος.

Ο γιατρός Κόκκινος και ο φαρμακοποιός Δημόπουλος ήταν οι τελευταίοι πού εγκα­τέλειψαν το νοσοκομείο το 1943, όταν πια είχε καταλά­βει το Ίδρυμα ο βουλγαρικός στρατός κατοχής.

Από το 1943 και εντεύθεν το αγροτικό νοσοκομείο Χαλ­κιδικής πλέον δεν λειτούρ­γησε.

Έπειτα από την εγκατά­λειψη του νοσοκομείου ο Καλύμνιος γιατρός Κόκκινος εγ­καταστάθηκε στα Νέα Μου­δανιά, οπού εργαζότανε ως κρατικός γιατρός. Επίσης δε ο συμπατριώτης μας φαρμακοποιός κ. Δημήτριος Δημόπουλος εγκαταστάθηκε κι αυτός στη Θεσσαλονίκη και εργαζότανε ως υπάλλη­λος σε διάφορα φαρμακεία, οπού σήμερα τυγχάνει συν­ταξιούχος.

Από το Αρχείο του Μαργαρίτη Σταύρου

Κοκκαλάς Αλέκος»

 

Tags

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close