Δήμος ΚασσάνδραςΧαλκιδική

Προσωρινή στέγαση του ΕΠΑΛ στο Γ.Ε.Λ Κασσάνδρας

Στο Γενικό Λύκειο Κασσάνδρας στεγάζεται το ΕΠΑΛ Κασσάνδρας προσωρινά και μέχρι οι κτιριολογικές συνθήκες να επιτρέψουν την επιστροφή των μαθητών και εκπαιδευτικών στο διδακτήριο του ΕΠΑΛ.

Η λειτουργία του ΕΠΑΛ Κασσάνδρας, σε ειδικό χώρο που διέθεσε το Γ.Ε.Λ, θα είναι απογευματινή και σε ωράριο που πρόκειται να οριστεί από το Συμβούλιο των καθηγητών.

Η έναρξη των μαθημάτων ορίστηκε από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου.

 Ακολουθεί, συννημένη, η Απόφαση της Δημάρχου Κασσάνδρας Αναστασίας Χαλκιά η οποία τονίζει ότι το κτιριακό πρόβλημα του ΕΠΑΛ πρόκειται να επιλυθεί οριστικά μετά από τις απαραίτητες ενέργειες του Δήμου Κασσάνδρας.

Η απόφαση:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 94, παρ. 4, του Ν. 3852/2010 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η με αρ. 1059/11-10-2019 Απόφαση Δημάρχου
3. Η με αρ. 1088/18-10-2019 Απόφαση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την προσωρινή μεταστέγαση του ΕΠΑΛ Κασσάνδρας στις εγκαταστάσεις του ΓΕΛ Κασσάνδρας και τη
λειτουργία του σε απογευματινό ωράριο (μετά το πέρας της λειτουργίας του ΓΕΛ), σε χώρο που διατέθηκε
στις εγκαταστάσεις του ΓΕΛ Κασσάνδρας, από την Τρίτη 29/10/2019 και μέχρι να εξαλειφθούν οι λόγοι
κλεισίματος του ΕΠΑΛ, όπως αναφέρθηκαν στις υπ ́αρίθμ. 1059/11-10-2019 και 1088/18-10-2019 αποφάσεις
μας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας καθορίζεται από το συμβούλιο του εν λόγω σχολείου.

Η Δήμαρχος

Αναστασία Χαλκιά

Tags

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close