Δήμος Νέας ΠροποντίδαςΧαλκιδική

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Προποντίδας

Την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 05/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 17 (παρ.1) του Κανονισμού Ύδρευσης – Άρδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Μουδανιών» (Αρ. Μελ:34/2015).

3. Μελέτη για τη συντήρηση και λειτουργία των αποχετευτικών δικτύων και των ΕΕΛ του Δήμου Νέας Προποντίδας (Αρ. Μελ. 24/2019).

4. Τοπογραφικές αποτυπώσεις δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για την αντιμετώπιση αναγκών της Δ.Ε. Μουδανιών (Αρ. Μελ. 25/2019).

5. Τοπογραφικές αποτυπώσεις δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για την αντιμετώπιση αναγκών της Δ.Ε. Τρίγλιας (Αρ. Μελ. 26/2019).

6. Τοπογραφικές αποτυπώσεις δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για την αντιμετώπιση αναγκών της Δ.Ε. Καλλικράτειας (Αρ. Μελ. 27/2019).

7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το ΤΜΗΜΑ Α΄ του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

8. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το ΤΜΗΜΑ Β΄ του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

9. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το ΤΜΗΜΑ Γ΄ του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

10. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού (στάδιο οικονομικής προσφοράς) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

11. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού (στάδιο οικονομικής προσφοράς) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥTΟΥ».

12. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ιστών, σημαιών και πινακίδων στις παραλίες του Δήμου που χαρακτηρίστηκαν με γαλάζια σημαία μετά την θεομηνία της 10ης Ιουλίου.

13. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων για την προμήθεια αλυσοπρίονων, αλυσίδων και ανταλλακτικών  μετά την θεομηνία της 10ης Ιουλίου.

14. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων για την εργασία της απομάκρυνσης ξεριζωμένων δέντρων, κλαδιών και μπαζών  μετά την θεομηνία της 10ης Ιουλίου.

15. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων για τις ηλεκτρολογικές εργασίες για την επισκευή κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων, καλωδίων και ηλεκτρικών πινάκων σε πάρκα και πλατείες  μετά την θεομηνία της 10ης Ιουλίου.

16. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων για την εργασία αποφράξεων και τον καθαρισμό των αντλιοστασίων αποχέτευσης και ομβρίων μετά την θεομηνία της 10ης Ιουλίου.

17. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων για την εργασία της υλοτομίας.

18. Διαγραφές τελών Δ.Ε. Καλλικράτειας.

19. Διαγραφή ή μη ΤΑΠ & ΤΚΦ.

20. Διαγραφές τελών κοιμητηρίων.

21. Παραλαβή μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ» (Αρ. μελ.: 30/2019).

22. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

23. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τις δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., μεταβίβασης της άδειας κυκλοφορίας  οχημάτων στο όνομα του Δήμου Νέας Προποντίδας κ.τ.λ..

24. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργων «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

26. Έγκριση Α.Π.Ε.

27. Παραλαβή μελέτης σήμανσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» (αρ.μελ.177/2011).

28. Σύνταξη σχεδίου 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2019.

29. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας οικονομικού έτους 2020.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close