ΓενικάΧαλκιδική

Ενημέρωση Επιμελητηρίου για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Προς το ΓΕ.ΜΗ

Επειδή το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, προσέρχονται επιχειρηματίες οι οποίοι επικαλούνται σε ορισμένες
περιπτώσεις έλλειψη ενημέρωσής τους σχετικά για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την
εφαρμογή και λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., συγχέοντας την υποχρεωτικότητα της καταβολής των τελών του
Γ.Ε.ΜΗ. με τη συνδρομή τους προς το Επιμελητήριο μας, η οποία είναι πλέον ανταποδοτική από το
2015.

Παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις από την υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. (προς τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις των επιχειρήσεων που είναι διαθέσιμες στο μητρώο μας, προς το σύλλογο λογιστών, τους
επαγγελματικούς και εμπορικούς συλλόγους & σωματεία του νομού, τα τοπικά ΜΜΕ, την ιστοσελίδα
του επιμελητηρίου μας) διαπιστώνουμε δυστυχώς έλλειψη ενημέρωσης, ηθελημένη ή άθελη
παραπληροφόρηση και σύγχυση για ένα θέμα που ξεκίνησε εδώ και μια πενταετία.

Για το σκοπό αυτό και προς αποφυγή οποιονδήποτε παρεξηγήσεων και διενέξεων, παραθέτουμε
προς ενημέρωση των επιχειρηματιών, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην υπηρεσία του
Γ.Ε.ΜΗ., που απορρέουν ευθέως εκ του Νόμου, για τις οποίες δεν έχει καμμιά ευθύνη και
αρμοδιότητα το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, αφού το Γ.Ε.ΜΗ., είναι ανεξάρτητη υπηρεσία υπάγεται στην
Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και η λειτουργία της καθορίζεται από τον
το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις, χωρίς να έχει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, όπως άλλωστε και κάθε
Επιμελητήριο της Χώρας, καμμιά δυνατότητα στον τρόπο λειτουργίας του, που καθορίζεται ενιαία και
συνολικά, με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο.

Με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. 79752/30.12.2014, (ΦΕΚ 3623/Β/31.12.2014),
καθορίσθηκαν τα ετήσια, ενιαία, ειδικά τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., από το έτος 2015 και εφεξής,
κατά νομική μορφή υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλλον ετησίως τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.
Τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. έχουν ως
εξής: α) ατομικές επιχειρήσεις, 30,00 €, β) προσωπικές εταιρείες, 80,00 €, γ) Ιδιωτικές
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, 100,00 €, δ) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, 150,00 €, στ) ανώνυμες
εταιρείες, 320,00 €.

Η καταβολή των τελών πραγματοποιείται μέσω των υποκαταστημάτων των συνεργαζόμενων
Τραπεζών, ύστερα από την έκδοση σχετικής εντολής πληρωμής, η οποία εκδίδεται από την εφαρμογή
https://services.businessportal.gr/.

Εντός των ημερών, τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. που δεν έχουν καταβληθεί για τα έτη 2015, 2016, 2017 και
2018 θα βεβαιωθούν από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος που είναι η
κεντρική υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ, και θα εισπραχθούν μέσω της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014,
ΦΕΚ Β’ 3623/2014).

Επιπλέον , ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες, σας ενημερώνουμε ότι
υπάρχει και η υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. με ηλεκτρονικό τρόπο, του αποδεικτικού
υποβολής φορολογικής δήλωσης, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της (άρθρο 5 Κ.Υ.Α.
79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014) και το ετήσιο τέλος ανέρχεται στα 10,00€.
Η μη καταβολή των παραπάνω τελών τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ., αφ’ ενός μεν παραβιάζει
τις αρχές, α ) της ισότητας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων έναντι του Νόμου και β )
των ίσων κανόνων ανταγωνισμού αυτών των επιχειρήσεων, που κατέβαλλαν τα τέλη έναντι
αυτών που δεν τα κατέβαλλαν, αφ’ ετέρου δε η μη είσπραξη τους, προκαλεί Διοικητικές, Αστικές και
Ποινικές κυρώσεις για τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου.
Η εξόφληση των τελών του Γ.Ε.ΜΗ., μετά την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής από την
εφαρμογή https://services.businessportal.gr/ μπορεί να γίνει : α) μέσω web banking που υποστηρίζει
πληρωμές ΔΙΑΣ β) με χρεωστική – πιστωτική κάρτα γ) σε τράπεζα.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ , ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ. ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ).

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά
μέσω του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής ( τηλ.: 2371024200-24300).

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close