Δήμος Νέας ΠροποντίδαςΧαλκιδική

Δήμος Ν. Προποντίδας: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού

Συγκεκριμένα, 12 εποχιακών υπαλλήλων

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας ανακοίνωσε τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα:

Ειδικότητα

Εργάτες/τριες καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων

εκπαιδευτικής βαθμίδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (άρθρο 169 του ν. 3584/2007).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας έξι (6) εργάσιμων ημερών, ήτοι από σήμερα Πέμπτη 9.1.2020 έως και την Πέμπτη 16.1.2020, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά (τηλέφωνα επικοινωνίας: 23730.25887 και 23730.25533). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close