ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

  Τι είναι η Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων

   Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται, κάθε έργο υποδομής που κατασκευάζεται καθώς και κάθε λοιπή διεργασία/δραστηριότητα που ο άνθρωπος εκτελεί παράγει απόβλητα. Τα απόβλητα χωρίζονται σε διάφορες ομάδες (π.χ. αγροτικά, δημοτικά, κατασκευαστικά απόβλητα κλπ) και κωδικοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων αποτελεί δραστηριότητα ιδιαίτερα χρήσιμη για την κοινωνία, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά των αποβλήτων κάθε εγκατάστασης προς κατάλληλους χώρους. Ένας συλλέκτης-μεταφορέας μπορεί να απασχοληθεί σε διάφορους παραγωγικούς τομείς, παραδείγματος χάρη στη συλλογή και μεταφορά βιομηχανικών αποβλήτων, κατασκευαστικών αποβλήτων κλπ, συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις συνεργασίας και αποκομίζοντας τα ανάλογα οφέλη ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων που θα μεταφέρει.

   Για να μπορέσει κανείς να ασκήσει τη δραστηριότητα αυτή βάσει της σχετικής νομοθεσίας απαιτείται να διαθέτει υποχρεωτικώς Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων. Η Άδεια αυτή του επιτρέπει να ασκεί την εν λόγω δραστηριότητα, ασχέτως των οχημάτων μεταφοράς ή των μέσων συλλογής που θα χρησιμοποιήσει (αδειοδοτείται η δραστηριότητα σαν δραστηριότητα και μόνον). Κάθε εν δυνάμει συλλέκτης-μεταφορέας προτού προβεί στην έκδοση της Άδειας αυτής θα πρέπει, σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο ο οποίος θα τον καθοδηγήσει, να διαλέξει προσεκτικά τις κατηγορίες αποβλήτων που θα μπορεί να μεταφέρει. Η επιλογή αυτή θα γίνει σύμφωνα με το είδος των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή δραστηριοποίησής του (οι οποίες θα είναι οι αυριανοί πελάτες του), τον πιθανό εξοπλισμό που έχει στη διάθεσή του (π.χ. φορτηγά οχήματα κλπ), τις υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε κατηγορία αποβλήτων (κάποιες κατηγορίες αποβλήτων χρειάζονται ιδιαίτερη διαχείριση, π.χ. νοσοκομειακά).

   Πιο αναλυτικά, η δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες ομάδες αποβλήτων, να υλοποιείται με ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα, ενώ μπορεί να λάβει χώρα είτε εντός μιας είτε εντός περισσοτέρων Περιφερειών, ανάλογα με τον τόπο δραστηριοποίησης του εκάστοτε επαγγελματία. Ακόμη, η Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεργασία τόσο με ιδιωτικούς όσο και με δημόσιους φορείς, ενώ επιτρέπει τη μεταφορά τόσο επικινδύνων αποβλήτων (π.χ. μπαταρίες) όσο και μη επικινδύνων (π.χ. χώματα).

  Υποχρεώσεις συλλεκτών-μεταφορέων

   Κάθε αδειοδοτημένος συλλέκτης-μεταφορέας οφείλει να κρατά στο όχημα με το οποίο εκτελεί τη μεταφορά αντίγραφο της Άδειας, ώστε να την επιδείξει σε περίπτωση ελέγχου (π.χ. από την Αστυνομία), όπως επίσης και κατά την είσοδο του στο χώρο απόθεσης – ανακύκλωσης. Η Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς δεν αφορά συγκεκριμένο όχημα, ενώ μπορεί να μεταφέρεται από φορτηγό σε φορτηγό ανάλογα με το μέσο με το οποίο εκτελείται η μεταφορά τη δεδομένη χρονική στιγμή (οι Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς αδειοδοτούν τη δραστηριότητα και όχι τα μέσα συλλογής και τα οχήματα μεταφοράς).

   Οι συλλέκτες-μεταφορείς έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των μέσων συλλογής (π.χ. παράδοση κάδων/containers στους παραγωγούς) και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητά τους για την μεταφορά των αποβλήτων (π.χ. ανοικτό, κλειστό, στεγανό, απορριμματοφόρο κλπ) καθώς και την ασφαλή παράδοσή τους σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους.

   Ακόμη, στην περίπτωση που επιχειρήσεις προβαίνουν στη συλλογή και μεταφορά  αποβλήτων τα οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. κατασκευαστικά απόβλητα και λοιπές κατηγορίες αποβλήτων) απαιτείται να έχουν σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

   Επιπλέον, οι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου θα καταγράφουν τις κινήσεις αποβλήτων που κάνουν καθώς και πως τα διαχειρίστηκαν (από πού τα πήραν, που τα πήγαν κλπ). Η διαδικασία αυτή υλοποιείται με την έκδοση της Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς από τον αρμόδιο σύμβουλο.

  Πλεονεκτήματα από την απόκτηση μιας Άδειας Συλλογής-Μεταφοράς

   Η έκδοση κατάλληλης Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς αποτελεί νομοθετική ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ για τη μεταφορά οποιουδήποτε είδους αποβλήτων και επιτρέπει στον εκάστοτε επαγγελματία να επεκτείνει το πεδίο δραστηριοποίησης του στον τομέα συλλογής και μεταφοράς απόβλητων που παράγονται από έργα υποδομής, βιομηχανίες /βιοτεχνίες/ εργοστάσια, τεχνικά έργα και κάθε λογής δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συνεργαστεί μαζί τους αυξάνοντας τα προσωπικά τους οφέλη.

   Οι καταρτισμένοι Μηχανικοί της Mechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των Περιβαλλοντικών Μελετών, είναι σε θέση να αναλάβουν την εκπόνηση Μελετών Οργάνωσης και Λειτουργίας για τη Συλλογή & Μεταφορά Αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα, την εγγραφή και ετήσια παρακολούθηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων αλλά και την παροχή τεχνικών συμβουλών κατά την άσκηση της δραστηριότητας.

  Για τη Mechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

  Νικολάου Ευαγγελία

  Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, MSc