Ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Ιερισσού

  Ανακοίνωση βάσει των υγειονομικών συνθηκών που υπάρχουν όσον αφορά απαγορεύσεις και περιορισμούς εξέδωσε το Λιμεναρχείο Ιερισσού.

  Αναλυτικά αυτή αναφέρει:

  «Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και στα πλαίσια περιορισμού διάδοσης του
  κορωνοϊού COVID-19, το Λιμεναρχείο Ιερισσού ανακοινώνει ότι:

  1. Σύμφωνα με τη δημοσίευση της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20009 (ΦΕΚ 944
  Β
  ΄/20-03-2020) Απόφαση κ.κ.

  Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιβάλλεται το μέτρο του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21-03-2020 και ώρα 06:00 έως και 21-04-20 και ώρα 06:00¨. Κατά το πρώτο άρθρο της παραγράφου 1 περιορίζεται προσωρινά η κυκλοφορία κάθε τύπου πλοίου και σκάφους για τη μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, πορθμείων, λαντζών και θαλασσίων ταξί, από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και μεταξύ νησιών, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περεταίρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μετακινήσεις σκαφών και πλοίων εφόσον αυτές διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά των: α) μόνιμων κατοίκων των νησιών από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και β) μεταξύ αυτών, γ) προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτική Προστασίας για υπηρεσιακούς λόγους, δ) υπαλλήλων δημοσίου τομέα και εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων Ακαδημιών ΑΕΝ
  για εκτέλεση υπηρεσίας, ε) ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης φύσεως δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για εκτέλεση υπηρεσίας, στ) μετακινούμενων για λόγους έκτακτης ανάγκης εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά. Η ιδιότητα των περιπτώσεων (α) έως  (ε) αποδεικνύεται με τη επίδειξη αποδεικτικών πιστοποίησης κατά την έκδοση εισιτηρίων επιβατών. Κατά το δεύτερο άρθρο παράγραφο 1, απαγορεύεται από την 21η Μαρτίου 2020 και ώρα 23:59 έως την 21η Απριλίου 2020 και ώρα 06:00 ο απόπλους και ο κατάπλους ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής καθώς και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως
  σημαίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Στην παράγραφο 2 αναφέρονται ποία και
  σκάφη που δύναται να μετακινηθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

  2. Επίσης σύμφωνα με τη δημοσίευση της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20036 (ΦΕΚ 986Β
  ΄/22-03-2020) Απόφαση κ.κ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Εσωτερικών – Υγείας, επιβάλλεται το μέτρο του προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση κινδύνου διασποράς του
  κορωνοϊού COVID-19. Κατά το πρώτο άρθρο της παραγράφου 1 για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας περιορίζεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των πολιτών στην ελληνική Επικράτεια. Ο περιορισμός ισχύει κατά το χρονικό διάστημα από την 23η Μαρτίου 2020 και ώρα 06:00 έως την 06η Απριλίου 2020 και ώρα 06:00. Κατά τις παραγράφους 2 και 3 αναφέρονται τρόποι μετακίνησης που εξαιρούνται της απαγόρευσης καθώς και αποδεικτικά έγγραφα που θα πρέπει να φέρουν μαζί τους οι πολίτες κατά τη μετακίνησή τους.

  Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις, θα επιβάλλεται με απλή πράξη των Αρχών (Ελληνική
  Αστυνομία – Δημοτική Αστυνομία – Λιμενικές Αρχές στο χώρο ευθύνης τους) διοικητικό πρόστιμο
  εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής
  Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, χωρίς να θίγονται τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

  3. Δραστηριότητες όπως λήψη θαλασσίου λουτρού, χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής
  καθώς και υποβρύχια αλιεία δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου
  ανωτέρω Κ.Υ.Α. και ως εκ τούτου απαγορεύονται.

  4. Τυχόν αλλαγή των ως άνω οριζομένων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη διαταγή.