ΓενικάΧαλκιδική

Απόφαση περί παροχής έκπτωσης δικαιωμάτων λιμενικών τελών

Για την απόφαση περί παροχής έκπτωσης δικαιωμάτων λιμενικών τελών έγινε εκτενής αναφορά και εισήγηση από την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΔΛΤ.

Συγκεκριμένα η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα «Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8122.1/29/16.7.2014 με τίτλο «αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων λιμενικών τελών» οι φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων εισπράττουν τα αντίστοιχα λιμενικά τέλη από αλιείς ή ιδιοκτήτες σκαφών.

Κατά τη νομοθεσία, αυτά τα τέλη αν προκαταβληθούν παρέχεται έκπτωση α 20% για έναν μήνα, β) 30% για ένα εξάμηνο, γ) 40% για ένα έτος. Εξαιτίας της διεθνούς πανδημίας λόγω του κορωνοϊού COVID-19 αναγκάστηκε όλος ο πληθυσμός της χώρας να παραμείνει στις οικίες του, αδυνατώντας να εργαστεί όπως υπό κανονικές συνθήκες.

Οι αλιείς της Νέας Σκιώνης έχουν επίσης επηρεαστεί από αυτό το γεγονός και ως συντοπίτες μας, θα ήθελα να προβώ με τη σύμφωνη γνώμη σας σε μία διευκόλυνση προς όλους τους αλιείς και ιδιοκτήτες σκαφών, ώστε η προκαταβολή της ετήσιας πληρωμής των λιμενικών τελών η οποία συνήθως πραγματοποιείται έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, να μπορέσει να πραγματοποιηθεί απ’ όσους το επιθυμούν έως και τις 10/05/2020» κι έθεσε το θέμα στα μέλη του Δ.Σ. προς συζήτηση.

Τα μέλη του Δ.Σ. κατόπιν της εισηγήσεως της Προέδρου, συμφώνησαν στην παροχή της εν λόγω έκπτωσης. Ο κος Φτίκας πρότεινε «αφού γίνεται αυτή η διευκόλυνση να δοθεί μία παράταση έως και τις 30/5/2020». Η Πρόεδρος συμφώνησε με την πρότασή του, όπως και όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ για το έτος 2020 η καταβολή των λιμενικών τελών να έχει ως εξής:

• Έκπτωση 40% στην ετήσια προκαταβολή με πληρωμή του ποσού, έως και τις 30/5/2020

• Έκπτωση έως 30% στην πληρωμή του ποσού έως τις 30/6/2020 (όπως ορίζει η νομοθεσία)

• Έκπτωση 20% στην πληρωμή του ποσού μηνιαίως (όπως ορίζει η νομοθεσία). Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθ. 4/2020 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Η πρόεδρος, Τα μέλη,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΛΕΜΟΝΗ

Tags

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close