Δήμος ΑριστοτέληΧαλκιδική

Ευχαριστήρια επιστολή της Ιερά Μητροπόλεως Ιερισσού προς την αστυνομική διεύθυνση

Αναλυτικά:

”Ἐνδοξότατε καί πολυφίλητέ μοι κ. Ταξίαρχε, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Διά τῆς παρούσης ἐπιθυμῶ ὁλοκαρδίως ὅπως ἐκφράσω Ὑμῖν τάς ἀπό μέσης καρδίας μου εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην τῆς ὑπό τήν ἐλαχιστότητά μου Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τόσον διά τήν ἐξαίρετον συνεργασίαν μετά τοῦ ἐνδόξου Σώματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τοῦ ὁποίου ἐπαξίως ἡγεῖσθε ἐν τῷ Νομῷ Χαλκιδικῆς, ὅσον ἰδιαιτέρως καί διά τήν ἄμεσον ἀντιμετώπισιν προσφάτου προβλήματος, τό ὁποῖον ὡς μή ὤφειλεν προέκυψεν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει.

Ἀναφέρομαι, ὡς ἀντιλαμβάνεσθε, εἰς τήν ἀμεσωτάτην ἀπό μέρους τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν Σας ἐξιχνίασιν τῆς ἱεροσυλίας-κλοπῆς ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Βασιλείου Μεγάλης Παναγίας, ἔνθα ἐφημερεύουν ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Στυλιανός καί ὁ Αἰδ. Οἰκ. π. Πέτρος Ἀσβεστόπουλος. Ὀμολογουμένως, ἅμα τῇ διαπράξει τῆς κλοπῆς καί πρίν εἰ καταστῇ ἀντιληπτόν τό γεγονός, οἱ εἰδήμονες συνεργάται Σας ἐπελήφθησαν τοῦ θέματος καί ἐλύθη τό θέμα ἐν τῇ γενέσει του!

Θεωρῶ χρέος μου ἱερόν, ὡς τέκνον κεκοιμημένου ἀναπήρου Ἀξιωματικοῦ Χωροφυλακῆς, ὅπως παρακαλέσω Ὑμᾶς νά μεταφέρητε εἰς ἅπαν τό προσωπικόν τῆς ΕΛ.ΑΣ. τῆς Διευθύνσεώς Σας τούς πολλούς μας ἐπαίνους καί τήν βαθυτάτην ἱκανοποίησίν μας, διά τήν τε ἀντίληψιν τοῦ συμβάντος καί τήν εὐθύβολον λύσιν του. Ὀφείλω, ἐπιπλέον, κατ’ ὄνομα νά σημειώσω τούς ἐπιληφθέντας τήν λύσιν τοῦ θέματος, διά νά συγχαρῶμεν ἐν τῷ προσώπῳ Σας καί διά τῶν χειλέων Σας, ὅλους ὅσοι πράττουν τά πάντα καί συμβάλλουν εἰς τό αἴσθημα ἀσφαλείας τοῦ Λαοῦ μας.

Τά ὕπερθεν πρόσωπα εἶναι τά κάτωθι: ΄

α) κ. Ἰωάννης Τσάβαλος, Ἀστυνομικός Ὑποδιευθυντής, Διευθύνσεως Ἀστυνομίας Χαλκιδικῆς.

β) κ. Γεώργιος Χαϊδευτός, Ἀστυνόμος Β΄, Διοικητής Α.Τ. Ἀρναίας.

γ) κ. Ἀναστάσιος Καραπαντάς, Ὑπαστυνόμος Α΄, Ὑποδιοικητής Α.Τ. Ἀρναίας.

δ) κ. Γεώργιος Δεβελάσκας, Ἀνθυπαστυνόμος, Α.Τ. Ἀρναίας.

ε) κ. Μαρία Κατσαροῦ, Ἀρχιφύλαξ, Α.Τ. Ἀρναίας.

στ) κ. Μαρία Πραβήτα, Ἀρχιφύλαξ, Α.Τ. Ἀρναίας.

ζ) κ. Γεώργιος Γιοβανάκης, Ἀρχιφύλαξ, Α.Τ. Ἀρναίας.

η) κ. Δημήτριος Ζάχος, Ἀρχιφύλαξ, Τ.Α. Πολυγύρου καί

θ) κ. Συμεών Ραμπότας, Ὑπαρχιφύλαξ, Τ.Α. Πολυγύρου.

Προσεπιδηλοῦμεν, κ. Διευθυντά, ὅτι δι’ ὅλους τούς συνεργάτες Σας τούτους εἴμεθα ὑπερήφανοι καί οἱ ἔπαινοι ἀντανακλοῦν οὐχί μόνον εἰς τούτους, ἀλλά καί εἰς τήν ἐπαξίαν Κορυφήν Τους, Ὑμᾶς δηλαδή! Μπράβο Σας!

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμεθα ὁ Κύριος, ταῖς πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Ἀρτεμίου, Προστάτου τῆς ΕΛ.ΑΣ., ὅπως χαρίζηται Ὑμῖν καί τοῖς Ὑμετέροις συνεργάταις πᾶσαν χαράν καί εὐλογίαν Του! Εἴμεθα ὑπόχρεοι τῆς ἀγάπης Σας”

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close