Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πολυγύρου

  Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πολυγύρου ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια (ΑΔΑ:6ΔΚ746ΜΤΝ9-ΖΜ3) η αριθ. 02/04-06-2020 απόφαση του για τον καθορισμό τιμών για την απλή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Zώνης Λιμένα δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πολυγύρου (Δ.Λ.Τ.Π.).
  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει σύμφωνα με την αριθ. 8321.6/01/12-3-2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Ο.Λ.Ε.Λ. της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής» να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Λ.Τ.Π.Το οικονομικό αντάλλαγμα για τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Γερακινής για το έτος 2020 είναι ενιαία και ανέρχεται στα 11€/μ2 συν τις νόμιμες επιβαρύνσεις (3,6% χαρτόσημο και 3% απόδοση υπέρ ΕΚΟΕΜΝ επί του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος). Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί ΕΩΣ ΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1.Αίτηση παραχώρησης χώρου επί της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης που μπορείτε να βρείτε είτε στα γραφεία της Υπηρεσία μας είτε διαδικτυακά. 2.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερόμενου-υπεύθυνου. 3. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του αιτούμενου προς χρήση χώρου το οποίο θα:φέρει υπογραφή από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου. απεικονίζει ευκρινώς τον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού –παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. αναγράφει ΑΚΡΙΒΩΣ την έκταση του αιτούμενου χώρου σε τετραγωνικά μέτρα. αναφέρει το σκοπό χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων). αναγράφει την απόφαση καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής της ή το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευθεί.

  4. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών μέσα στο αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο. Η βεβαίωση αυτή απαιτείται στην περίπτωση που υφίστανται κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες κ.α.), που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής.
  5. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων που δύναται να αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος (μόνο στην περίπτωση που υφίσταται αίτημα για τέτοιου είδους δραστηριότητα). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν ΕΓΚΑΙΡΩΣ στη διεύθυνση του Δ.Λ.Τ. Πολυγύρου για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός των Λιμενικών Ζωνών.Η Υπηρεσία μας δύναται να προβεί στην απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας παραχώρηση χώρου ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων όπως ορίζει η υπ’αριθ.8321.6/01/12-3-2012 εγκύκλιος της Δ/νσης Ο.Λ.Ε.Λ. της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ.
  Η Πρόεδρος Δ.Σ.Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Πολυγύρου
  Κυριάκου Ιφιγένεια