Η Κατερίνα Νοτοπούλου ζητάει εξηγήσεις για την απευθείας ανάθεση της τουριστικής προβολής της χώρας

  Αίτηση κατάθεσης εγγράφων σχετικά με την απευθείας ανάθεση της τουριστική προβολής της Ελλάδα στην «Marketing Greece», προαγματοποίσησε η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου προς τον αρμόδιο υπουργό.
  Η Κ.Νοτοπούλου ζητεί από τν κ. Θεοχάρη να καταθέσει στη Βουλή:

  • Τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΤ που έλαβε χώρα στις 19/05/2020 και πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη.
  • Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του ΔΣ για το θέμα της απευθείας ανάθεσης από τον ΕΟΤ έργου τουριστικής καμπάνιας προς την Marketing Greece.
  • Τις επιστολές ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να περιλαμβάνει την παραίτηση των τεσσάρων μελών του ΔΣ του ΕΟΤ.
  • Αντίγραφα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή κάθε άλλου εγγράφου που έχετε ανταλλάξει με τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΤ.
  • Αντίγραφα για χρονικό διάστημα από 14-04-2020 έως και σήμερα, όλων των αποφάσεων απευθείας αναθέσεων έργου τουριστικής καμπάνιας προς τη Marketing Greece, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες συναφθείσες συμβάσεις και τις σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών τόσο του Υπουργείου Τουρισμού όσο και του ΕΟΤ για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητά τους.

  «Στις 13/04/2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στο άρθρο 69 της οποίας προβλέπεται, ότι για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταιρειών αυτών, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με την εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Marketing Greece A.E.» με απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
  » Στις 11/05/2020 καταθέσαμε 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετική ερώτηση όπου θέταμε το ζήτημα της καταστρατήγησης των όρων διαφάνειας, καθώς και της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης με όρους υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων με την εν λόγω  απευθείας ανάθεση.
  » Στις 29/05/2020 η ως άνω ΠΝΠ κυρώθηκε και απέκτησε την ισχύ νόμου. Τις τελευταίες ημέρες έχει διαρρεύσει ότι τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, αντιδρώντας στις πρωτοφανείς αυτές ενέργειες της κυβέρνησης και αρνούμενοι να ψηφίσουν την απευθείας ανάθεση από τον ΕΟΤ έργου τουριστικής καμπάνιας, για λόγους νομιμότητας και σκοπιμότητας, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους», επισημαίνει η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
  πηγή avgi.gr