Η απάντηση Καραμανλή στον Απόστολο Πάνα για τα αντιπλημμυρικά έργα

   Κοινοποιείται η υπ’ Αρ. Πρωτ. Β – 384 /12.06.2020 Απάντηση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6594/18.05.2020 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας, με θέμα: «Επείγουσα η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Σιθωνίας και η καταβολή των αποζημιώσεων των περσινών καταστροφών στους Δήμους Χαλκιδικής»       
  Μετά τις τεράστιες καταστροφές που έχει υποστεί ιδίως η περιοχή της Σιθωνίας Χαλκιδικής από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών, με την παραπάνω Ερώτηση, ο κος Πάνας ζήτησε από τους αρμόδιους Υπουργούς να διευκρινίσουν εάν προτίθενται να ενισχύσουν άμεσα την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Σιθωνίας, καθώς και εάν είναι σε θέση να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο καταβολής των αποζημιώσεων στους Δήμους της Χαλκιδικής, ώστε να διατεθούν σε πολίτες και επιχειρήσεις, μετά τις προκληθείσες καταστροφές από τα καιρικά φαινόμενα του 2019.
  Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κος Καραμανλής, διασαφηνίζει με την απάντησή του ότι σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», οι αρμοδιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς οι αρμοδιότητες που αφορούν τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών. Επιπρόσθετα, τα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται στην ορεινή κοίτη των υδατορεμάτων (έργα ορεινής υδρονομίας, μικρά ξυλοφράγματα κλπ.) αποτελούν ειδικά δασοτεχνικά έργα, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Περαιτέρω, ο Υπουργός επισημαίνει ότι στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών εμπίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (όχι η συντήρηση και ο καθαρισμός υδατορεμάτων, όχι έργα ορεινής υδρονομίας), εφόσον αυτά χαρακτηριστούν ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου, μετά από αίτημα των αρμόδιων Φορέων.  Μέχρι σήμερα, δεν έχει κατατεθεί στις Υπηρεσίες  του Υπουργείου σχετικό αίτημα ειδικά αιτιολογημένο.
  Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με αποφάσεις του 2018 και του 2019, έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στον Δήμο Αριστοτέλη πιστώσεις συνολικού ύψους 1.179.256.,10 ευρώ για την εκτέλεση επειγόντων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, έπειτα από αίτημα των αρμόδιων Φορέων.
  Αναφορικά με το ερώτημα του κου Πάνα για το θέμα της καταβολής των αποζημιώσεων, η απάντηση εξηγεί ότι η αρμόδια Περιφέρεια είναι αυτή που θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως το συμβάν στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος και στη συνέχεια να αποστείλει αίτημα οριοθέτησης συνοδευόμενο από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Τοπική Κοινότητα καθώς και τα δελτία αυτοψιών που θα διενεργήσουν σε κτήρια κατοικιών και επιχειρήσεων οι Δήμοι και η Περιφέρεια. Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει ενημερώσει την Υπηρεσία του Υπουργείου για βλάβες σε κτήρια.  Όσον αφορά τη φυσική καταστροφή του Ιουλίου του 2019, αλλά και μετά τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2019 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, έχουν διενεργηθεί οι αναγκαίοι έλεγχοι και έχουν διαπιστωθεί οι καταστροφές σε κτήρια, ώστε να εκδοθεί  η ΚΥΑ και οι ενδιαφερόμενοι να είναι σε θέση υποβάλουν να αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία, για την αποκατάσταση των βλαβών με χορήγηση της αναλογούσας στεγαστικής συνδρομής.
  Ο κ. Πάνας επεσήμανε σχετικά: «Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με την απάντησή του αποτυπώνει το διάγραμμα αρμοδιοτήτων για την εκπόνηση των αντιπλημμυρικών έργων αλλά και για τη συντήρησή τους, διευκρινίζοντας ποιος είναι αρμόδιος για τί. Εξηγεί επιπλέον τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για να φτάσουμε στην καταβολή των αποζημιώσεων. Η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει επιτέλους να θέσει το Υπουργείο προ των ευθυνών του υποβάλλοντας ειδικά αιτιολογημένο αίτημα προκειμένου τα αντιπλημμυρικά έργα του Νομού να χαρακτηριστούν εθνικού επιπέδου και να τεθούν σε προτεραιότητα από την κεντρική εξουσία, παρά τα επανειλημμένα καταστροφικά φαινόμενα των τελευταίων μηνών. Ακόμα, επίσης, μένει μετέωρο το πότε θα καταβάλλονται οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων.
  Οι ευθύνες δε μπορεί να γίνονται μπαλάκι στα χέρια των αρμοδίων όσο οι πολίτες της Χαλκιδικής περιμένουν τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστησαν. Θα συνεχίσω τις ενέργειες για την πρόληψη των καταστροφών και την αποκατάσταση των καθυστερήσεων στις αποζημιώσεις, πιέζοντας τις αρμόδιες Αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους.»
   
  Αναλυτικά η Απάντηση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών έχει ως εξής:
   
  ‘’ Παπάγου,  12.06.2020
  Αρ. Πρωτ. :   Β – 384
  Προς  τη Βουλή των Ελλήνων Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων
  Κοινοποίηση 1. Βουλευτή κ. Απόστολο Πάνα 2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Δια της Βουλής των Ελλήνων
  Θέμα: «Επείγουσα η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Σιθωνίας και η καταβολή των αποζημιώσεων των περσινών καταστροφών στους Δήμους Χαλκιδικής»
  Σχετ: Η Ερώτηση 6594/18.05.2020 του Βουλευτή κ. Απόστολου Πάνα
  Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο Βουλευτή ότι, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ Α’ 133) και ισχύει, και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 186, παρ. ΙΙ, Τομέας ΣΤ’, περιπτώσεις 3 και 15, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς οι αρμοδιότητες που αφορούν τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών. Επιπρόσθετα, τα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται στην ορεινή κοίτη των υδατορεμάτων (έργα ορεινής υδρονομίας, μικρά ξυλοφράγματα κλπ.) αποτελούν ειδικά δασοτεχνικά έργα, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
  Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιβεβαιώνονται και διευκρινίζονται στο πρόσφατο, με αριθ. πρωτ. 7767/30-10-2019, «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ).
  Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών εμπίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (όχι η συντήρηση και ο καθαρισμός υδατορεμάτων, όχι έργα ορεινής υδρονομίας), εφόσον αυτά χαρακτηριστούν ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (ΦΕΚ 245 Α’), μετά από αίτημα των αρμόδιων Φορέων.  Μέχρι σήμερα, δεν έχει κατατεθεί στις Υπηρεσίες μας σχετικό αίτημα ειδικά αιτιολογημένο, ώστε να χαρακτηριστεί το έργο ως εθνικού επιπέδου και να ενταχθεί στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου.
  Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών οι κάτωθι πιστώσεις για την εκτέλεση επειγόντων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, έπειτα από αίτημα των αρμόδιων Φορέων:

  α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                                    ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) (€) ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΑΡΙΘ.    ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
   
   
  1
  «Αποκομιδή φερτών υλικών λόγω    πλημμυρών Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015,καθαρισμός υδατορεμάτων και αποκατάσταση διοχετευτικότητας αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων στην Δ.Κ. Ιερισσού»
   
   
   
  390.000,00
  2015ΣΕ57100000 
   
  ΔΑΕΕ/289/1-6-2018
  Απόφαση
   Γεν. Γραμ. Υποδομών
  (ΑΔΑ: Ω1ΞΘ465ΧΘΞΞΓ9)
   
   
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
   
   
   
   
   
     2
   
   
   
   
  «Αποκατάσταση αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος Δ.Κ Ιερισσού» 789.256,10 2015ΣΕ57100000
   
  Δ19/1816/18-092019 Απόφαση Γεν. Γραμ. Υποδομών (ΑΔΑ: 6ΣΜΒ465ΧΘΞΩΓ6) ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

   
  Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.867/1979, 1190/1981 και το άρθρο 10 του Ν.2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4313/2014, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών είναι αρμόδια για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια μετά από φυσική καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, ανεμοστρόβιλο κ.λπ.) στις περιπτώσεις που η περιοχή που επλήγη έχει ενταχθεί με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) σε πρόγραμμα αποκατάστασης ζημιών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.  Η αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης αυτής είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ) και τα μέτρα αποκατάστασης λαμβάνονται, εφόσον οι καταστροφές που προκαλούνται έχουν χαρακτήρα φυσικής καταστροφής και πλήττουν ευρύτερες περιοχές και όχι μεμονωμένες οικοδομές.
  Προκειμένου η ΔΑΕΦΚ-ΚΕ να εξετάσει τη δυνατότητα οριοθέτησης περιοχών που έχουν πληγεί από πλημμύρα και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων, η αρμόδια Περιφέρεια θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως το συμβάν και στη συνέχεια να αποστείλει αίτημα οριοθέτησης συνοδευόμενο από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Τοπική Κοινότητα καθώς και τα δελτία αυτοψιών που θα διενεργήσουν σε κτήρια κατοικιών και επιχειρήσεων οι Δήμοι και η Περιφέρεια, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, στα οποία πρέπει να καταγράφεται και το ύψος της στάθμης του νερού στα πληγέντα κτήρια.  Στην περίπτωση που από τις αυτοψίες που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, διαπιστωθούν βλάβες στα κτήρια από το συμβάν που προκαλούν επικινδυνότητα, δηλαδή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών, θα πρέπει ο Δήμος να ενημερώσει σχετικά τη ΓΔΑΕΦΚ, προκειμένου να αποστείλει κλιμάκιο μηχανικών για αυτοψία και περαιτέρω ενέργειες.
  Αναφορικά με τις έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στις αρχές του Απριλίου του 2020 σε περιοχές της Σιθωνίας της Χαλκιδικής, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει ενημερώσει την Υπηρεσία μας για βλάβες σε κτήρια.
  Όσον αφορά τη φυσική καταστροφή του Ιουλίου του 2019 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σας ενημερώνουμε ότι αμέσως μετά την καταστροφή, κλιμάκια μηχανικών της ΓΔΑΕΦΚ διενήργησαν αυτοψίες σε πληγέντα κτήρια για την καταγραφή των ζημιών, για την ταχύτερη έκδοση ΚΥΑ οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής, για την έκδοση των αδειών επισκευής και την αποκατάσταση των κτηρίων.  Για το εν λόγω συμβάν έχει εκδοθεί ΚΥΑ και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία, για την αποκατάσταση των βλαβών στα κτήρια με χορήγηση της αναλογούσας στεγαστικής συνδρομής.
  Τέλος, αναφορικά με τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2019 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σας ενημερώνουμε ότι αμέσως μετά το συμβάν μηχανικοί της ΓΔΑΕΦΚ διενήργησαν αυτοψίες στις περιοχές που τους υποδείχθηκαν από τους Δήμους σε πληγέντα κτήρια για την καταγραφή των ζημιών.  Μετά την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων για επιπλέον πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, από τους Δήμους και την Περιφέρεια, η Υπηρεσία μας άμεσα ετοίμασε σχέδιο ΚΥΑ για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, η οποία και έχει εκδοθεί.  Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία, για την αποκατάσταση των βλαβών στα κτήρια με χορήγηση της αναλογούσας στεγαστικής συνδρομής.
   Ο Υπουργός
  Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής’’