ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ:105.896.000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  Καθοριστικής σημασίας εξέλιξη για την κατασκευή του Φράγματος
  Χαβρία, χαρακτηρίζει ο Βουλευτής Χαλκιδικής ΝΔ Γιώργος Βαγιωνάς
  το γεγονός ότι αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΚΗΜΔΣ από
  το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Πρωτογενές αίτημα που
  αφορά στη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Υλοποίηση Φράγματος
  Χαβρία Χαλκιδικής, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και
  Δικτύων, με Σ.Δ.Ι.Τ
  .
  Ο Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Ύδρευσης –
  Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.
  Το έργο αφορά στο Φράγμα Χαβρία (το ανάχωμα του φράγματος με τις
  σήραγγες τσιμεντενέσεων και αποστραγγίσεων, τον υπερχειλιστή,το
  έργο εκτροπής που συνδυάζεται με το έργο υδροληψίας – προσαγωγής
  προς τον ΜΥΗΣ και εκκένωσης του ταμιευτήρα στη Μελισσόπετρα.
  Επίσης, στο Πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε εντάσσονται τα έργα
  μεταφοράς νερού από το φράγμα στη σήρραγα μερισμού και στους
  κλειστούς αγωγούς και παράλληλα εντάσσονται οι εγκαταστάσεις
  επεξεργασίας νερού ώστε να εξασφαλίζεται αφενός μεν δυναμικότητα
  ίση με 55.000 κυβικά μέτρα/ημέρα, αφετέρου δε σε όποια από αυτά
  είναι απαραίτητη, η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασής τους.
  Επιπλέον, στο Πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε, περιλαμβάνονται
  τα έργα μεταφοράς και διάθεσης νερού στους Δήμους.

  Το έργο χαρακτηρίζεται ως μη ανταποδοτικό, με δεδομένο ότι ο
  Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης δεν θα έχει δικαίωμα στην εμπορική
  εκμετάλλευση του έργου, ούτε δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε
  πρόσοδο από τους τελικούς χρήστες.
  Στο πλαίσιο της Σύμπραξης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα
  υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και
  συντήρηση του Φράγματος Χαβρία, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
  νερού και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης.
  Η συνολική διάρκεια της σύμπραξης ανέρχεται σε 30 χρόνια.
  Ο Βουλευτής Χαλκιδικής ΝΔ Γιώργος Βαγιωνάς έκανε την ακόλουθη
  δήλωση:
  《Βήμα, βήμα στην Κυβέρνηση υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας. Οι
  αγώνες μας δικαιώνονται και η Χαλκιδική αποκτά όσα δικαιούται.
  Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τους Υπουργούς
  και τα στελέχη της Κυβέρνησης καθώς και όλους όσοι πιστεύουν στο
  έργο αυτό και το στηρίζουν. Ανατέλλει νέα Εποχή για τη Χαλκιδική》.