Αυτοδιοίκηση

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Υπαλλήλων στο Δημόσιο Τομέα

Με Εγκύκλιο του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, κοινοποιούνται οι διατάξεις του αρ.48 του ν.4670/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 43/28.2.2020), με τις οποίες προβλέπεται από 1η Ιουνίου 2020 μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένου που αφορούν στις συνεισπραττόμενες εισφορές (υπέρ κλάδου ανεργίας, εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας) για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα και για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠ∆) Δημοσίου.

Διευκρινίζεται ότι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, συνολικά κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) αφορά στις συνεισπραττόμενες εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας, καθώς και υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ), και δεν αφορά σε εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης.

Συγκεκριμένα οι συνεισπραττόμενες εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του αρ.48 του ν.4670/2020, ως ημερομηνία έναρξη εφαρμογής της εν λόγω διάταξης ορίζεται η 1η Ιουνίου 2020. Κατά συνέπεια, τα νέα ποσοστά συνεισπραττόμενων εισφορών, όπως παρουσιάζονται στον ανωτέρω Πίνακα θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων ασφάλισης από 1.6.2020 και εφεξής.

Να σημειωθεί ότι στην Εγκύκλιο περιλαμβάνονται συνημμένα επικαιροποιημένοι Πίνακες τόσο με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν, όσο και με όλες συνολικά τις αλλαγές και τροποποιήσεις που έχουν επέλθει και αφορούν στη νέα κωδικοποίηση με τα ποσοστά ασφάλισης ανά κατηγορία ασφαλισμένων με συνδυασμούς ΚΑ∆ Κωδικού Ειδικότητας και Πακέτου Κάλυψη.

Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες, στην αριθμ.27/121403/16.6.2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ

Σχετικά άρθρα

Back to top button