Αγροτικά Νέα

Εγκρίθηκε ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την καταβολή 7.000 ευρώ σε αγρότες

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την 24.6.2020 εξέδωσε κανονισμό που επιτρέπει στα κράτη μέλη, ως έκτακτο μέτρο, να καταβάλλουν έως και 7.000 ευρώ στους αγρότες και έως 50.000 ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ή βαμβάκι, εκτός από τα προϊόντα αλιείας.

Στόχος είναι η χρήση διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για την παροχή στήριξης στους αγρότες και τις ΜΜΕ που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση COVID-19 και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας και ταμειακών ροών που απορρέουν από το κλείσιμο καταστημάτων, αγορών και εστιατορίων.

Ο κανονισμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τους δικαιούχους και να προσαρμόσουν το ποσό των πληρωμών, καθορίζοντας αντικειμενικούς και αμερόληπτους όρους επιλεξιμότητας και ενδεχομένως κριτήρια επιλογής.

Στην περίπτωση των αγροτών, τα κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • τομείς παραγωγής
  • τύπος εκτροφής
  • αγροτικές δομές
  • τύπος μάρκετινγκ προϊόντων
  • αριθμός εποχιακών εργαζομένων

Στην περίπτωση των ΜΜΕ, τα κριτήρια μπορεί περιλαμβάνουν:

  • τομείς
  • τύποι δραστηριότητας
  • τύπος περιφερειών

H στήριξη πρέπει να περιορίζεται στο 2% κατ’ ανώτατο όριο της συνολικής συνεισφοράς στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021, βάσει αιτήσεων υποστήριξης που θα εγκριθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο κανονισμός εκδόθηκε με γραπτή διαδικασία.

Ο εγκριθείς κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 σχετικά με τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της στις 30 Απριλίου 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του τροποποιητικού κανονισμού στις 19 Ιουνίου 2020.

Μετά τη σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ στις την ίδια μέρα.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close