ΑυτοδιοίκησηΚοινωνία

Γενικοί Διευθυντές στους Δήμους: εκδόθηκε η σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Στη σύσταση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ε.Υ.Σ.) που είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Δήμων και Συνδέσμων, καθώς και για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης για τα οποία απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Η σχετική Απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3390/13.8.2020) σε εφαρμογή της πρόσφατης διάταξης της περ.α’ της παρ.1 του αρ.46 του ν.4674/2020. Πρόκειται για διάταξη η οποία – με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας και κανενός άλλου κόμματος – τροποποίησε τη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως προβλεπόταν στον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων.

Η Υπουργική Απόφαση λοιπόν, κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου, αναφέρει ότι το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από:

– 2 μέλη του ΑΣΕΠ, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος,

– τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών,

– 1 μέλος του Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

– τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών,

– 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και

– 1 εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Γραμματέας του Ε.Υ.Σ. και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Υ.Σ. μπορεί να ανατίθεται στο ΑΣΕΠ και να ορίζονται υπάλληλοί του για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Υ.Σ.

Η θητεία των μελών του Ε.Υ.Σ. είναι τριετής, εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών και οι συνεδριάσεις του μπορούν να λαμβάνουν χώρα και στην έδρα του ΑΣΕΠ.

Το Ε.Υ.Σ. συγκροτείται και τα μέλη του ορίζονται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης.

Πηγή: airetos.gr

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close