Αγροτικά ΝέαΓενικάΕλλάδαΕνημέρωση

Πρόσκληση 23 εκατομ. στους δήμους από το πράσινο ταμείο

Εκδόθηκε η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2020 του άξονα προτεραιότητας “Αστική Αναζωογόνηση”.

Το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους της Χώρας που δεν υπέβαλαν πρόταση στην Α΄ Πρόσκληση, καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον αντίστοιχο οδηγό διαχείρισης του προγράμματος.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 23.000.000 € για το έτος 2020.  Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως 2 προτάσεις στο ίδιο Μέτρο. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το “ανώτατο ποσό χρηματοδότησης”, όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου (σύμφωνα με τους τύπους του εδαφίου 6 “ύψος χρηματοδότησης” του οδηγού διαχείρισης).

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 2 Σεπτεμβρίου έως και τις 20 Νοεμβρίου 2020, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.

Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού: 1) Επιλεξιμότητα, 2) Ιδιοκτησιακό / θεσμικό καθεστώς 3) Ωριμότητα. Για να θεωρηθεί μια πρόταση πλήρης και να ενταχθεί, θα πρέπει να πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια στο σύνολό τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος ικανοποίησης αυτών καταγράφονται αναλυτικά στον οδηγό διαχείρισης.

Αναφορικά με την επιλεξιμότητα, ο άξονας προτεραιότητας του χρηματοδοτικού προγράμματος περιλαμβάνει 2 μέτρα ως εξής:

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις, με επιλέξιμες δράσεις:

1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου

1.2. α) Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης. β) Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2.

Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, με επιλέξιμες δράσεις:

2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. Η δράση αυτή μπορεί να αποτελεί τμήμα άλλων δράσεων.

2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.

2.4. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.

2.5. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

2.6. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.

2.7. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ΟΤΑ/Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

2.8. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ΟΤΑ/Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων.

2.9. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.

2.10. Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμιάντου) από σχολικές εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια σε πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές. Το μέτρο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με το μέτρο 2.6.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

– η Πρόσκληση (αριθμ. 5784/2020, ΑΔΑ: 9ΞΥΥ46Ψ844-Υ10)

– ο Οδηγός Διαχείρισης

Πηγή: airetos.gr

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close