ΑυτοδιοίκησηΚοινωνίαΧαλκιδική

Ενίσχυση Δήμων από μεταλλευτικές μισθώσεις ζήτησε ο Απ. Πάνας με τροπολογία στη Βουλή

Ένα πάγιο αίτημα των Δήμων και ειδικότερα του Δήμου Αριστοτέλη κατέθεσε με
τροπολογία του στη Βουλή μαζί με άλλους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής ο Βουλευτής Χαλκιδικής Απ.Πάνας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βουλευτής ζήτησε την αύξηση του ποσοστού που λαμβάνουν
οι Δήμοι από την Κυβέρνηση από εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας.Η
τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου : «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα
«Αύξηση ποσοστού που λαμβάνουν ΟΤΑ από μεταλλευτικές μισθώσεις».

Με την συγκεκριμένη τροπολογία ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ζητά την
αύξηση του ποσοστού απόδοσης στους Δήμους από τις μεταλλευτικές εταιρείες
από 20% σε 30% αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης η οποία
πρέπει να ενισχυθεί.Επιπλέον τονίζεται πως είναι επιτακτική η ανάγκη για
συμμόρφωση του «επιχειρείν» σε περιβαλλοντικούς ελέγχους σε κάθε βήμα,
αύξηση του κοινωνικού περιβαλλοντικού μερίσματος από τις μεταλλευτικές
δραστηριότητες, ενώ διατυπώνεται αίτημα για εκμετάλλευση του μη ανανεώσιμου
ορυκτού πλούτου.

Ο κ. Πάνας δήλωσε σχετικά : «Η Αυτοδιοίκηση σήμερα καλείται, με σημαντικά
περιορισμένους πόρους από το Κεντρικό Κράτος και το Πρόγραμμα δημοσίων
Επενδύσεων, να επιτελέσει ουσιαστικά έργα και  μέτρα περιβαλλοντικής ανάσχεσης της
κλιματικής κρίσης αλλά και έργα κοινωνικής προστασίας και μέριμνας. Αυτό είναι
αίτημα και των Τοπικών Κοινοτήτων και στη Χαλκιδική ιδιαίτερα του Δήμου
Αριστοτέλη. Για το λόγο αυτό και έπειτα από συνεχή επικοινωνία με τα Τοπικά
Συμβούλια της περιοχής και τον οικείο Δήμο, προχώρησα στην κατάθεση της
συγκεκριμένης τροπολογίας, η οποία πρέπει να υιοθετηθεί από τους Υπουργούς της
Κυβέρνησης σε όφελος των Δήμων αλλά και της Κοινωνίας συνολικά».

Το ακριβές κείμενο της ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ έχει ως εξής:
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Θέμα: «Αύξηση ποσοστού που λαμβάνουν ΟΤΑ από μεταλλευτικές μισθώσεις»

Αιτιολογική Έκθεση

H Αυτοδιοίκηση, καλείται, με σημαντικά περιορισμένους πόρους από το Κεντρικό Κράτος
και το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων, να επιτελέσει ουσιαστικά έργα και μέτρα
περιβαλλοντικής ανάσχεσης της κλιματικής κρίσης αλλά και έργα κοινωνικής προστασίας
και μέριμνας.

Η κοινωνία είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένη, και οι πολίτες δικαίως ζητούν, έλεγχο
για περιβαλλοντική συμμόρφωση του επιχειρείν σε κάθε βήμα, αυξημένο κοινωνικό
περιβαλλοντικό μέρισμα από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και της εκμετάλλευσης του
μη ανανεώσιμου ορυκτού πλούτου και θέτουν επιτακτικά ζητήματα, όπως αυτό της
ασφάλειας της εργασίας, με χρήση των καλύτερων δυνατών μέτρων προστασίας, και της
ορθολογικής διαχείρισης του ορυκτού πλούτου για τις επόμενες γενεές.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Η παρ. 2 και η παράγραφος 4. του άρθρου 63, Ρύθμιση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, του
N. 4042/2012,ΦΕΚ Α΄ -24/13.02.2012 (Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από τα μισθώματα που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο
για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε Δημόσιους
Μεταλλευτικούς Χώρους, ποσοστό ύψους τριάντα τοις εκατό (30%) διατίθεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
στους Δήμους εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα.»
«4. Η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2020»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 12, Ρύθμιση μεταλλευτικών και Λατομικών θεμάτων του Ν.
4203/2013, Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από τα μισθώματα που βεβαιώνονται και εισπράττονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την
εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς
Χώρους, ποσοστό ύψους τριάντα τοις εκατό (30%) διατίθεται για έκαστο Δημόσιο
Μεταλλευτικό Χώρο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους οικείους Δήμους, εντός των ορίων των οποίων
διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό επιφάνειας του χώρου
εκμετάλλευσης που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων εκάστου Δήμου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες.

Η απόφαση διάθεσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, εκδίδεται το δεύτερο εξάμηνο εκάστου
έτους και αφορά τα μισθώματα που εισπράχθηκαν βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων των
μισθωτών για το προηγούμενο έτος.»

Tags

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close