Ανοικτή Δράση ΕΠΑνΕΚ | Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

  Το επιχορηγούμενο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» θα ωφελήσει περισσότερες από 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι η βελτίωση των επιλέξιμων επιχειρήσεων όσον αφορά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμισή τους.
  Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 50% έως 65% για επενδυτικά έργα από 20.000 € έως 200.000 € (μία αίτηση ανά επιχείρηση/ ΑΦΜ).
  Προϋποθέσεις Προγράμματος
  Ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες:

  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
  • Είχαν από δύο και πάνω απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης (2 ΕΜΕ) κατά το 2019
  • Διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση.
  • Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

  Οι Επιχορηγούμενες Δαπάνες συνοπτικά περιλαμβάνουν

  • Νέα Μηχανήματα, Νέο Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα.
  • Εξοπλισμός και Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Πιστοποίηση Προϊόντων, Υπηρεσιών, Διαδικασιών.
  • Ψηφιακή Προβολή, Σχεδιασμός συσκευασίας, ετικέτας, branding κα.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Τεχνικές Μελέτες, Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.
  • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού και έως 2 άτομα.

  Η άποψη της κας Αναγνώστου Χριστίνας, Μηχανολόγου Μηχανικού της Mechanicus:
  Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» ενισχύει έως και 65% τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
  Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, με σειρά χρονικής προτεραιότητας (και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμου προϋπολογισμού), γεγονός που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε σχέση με παλαιότερα. Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι και τις 30.11.2020 και να γνωρίζουν άμεσα εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι.
  Πρόκειται για την τελευταία Δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνδυασμό με τις επιλέξιμες δαπάνες την καθιστούν ευκαιρία για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αναβαθμιστούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στην αγορά.
  Οι καταρτισμένοι Σύμβουλοι της Mechanicus, με πολυετή εμπειρία στον τομέα των Επενδυτικών προγραμμάτων, είναι σε θέση να σας παρέχουν πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη ως προς τον έλεγχο επιλεξιμότητας της επιχείρησής σας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας σας καθώς και την ορθή σύνταξη και υποβολή της πρότασής σας για την μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.
  Για τη Mechanicus – Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Αναγνώστου Νικ. Χριστίνα
  Μηχανολόγος Μηχανικός