Επιχορηγούνται οι Δήμοι με 15 εκατ. από τον “Φιλόδημο ΙΙ” για τα ΚΔΑΠ – Τα ποσά της Χαλκιδικής

  Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε χθες 11 Νοεμβρίου, κατανέμεται ποσό ύψους 15.076.880,00 ευρώ από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε 134 Δήμους, «για την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους».

  Κριτήρια για τον τρόπο κατανομής της επιχορήγησης αποτελούν ο αριθμός των Δομών, καθώς και η διαφορά των ωφελούμενων ατόμων από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» κύκλου 2020-2021 σε σχέση με τον κύκλο 2019-2020.

  Επιλέξιμες δράσεις είναι η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) των ΚΔΑΠ αρμοδιότητας των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους, στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για τον ετήσιο κύκλο 2020-2021.

  Η χρηματοδότηση από την εν λόγω Απόφαση γίνεται εφόσον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης από κάθε είδους τακτικό ή έκτακτο ανειδίκευτο έσοδο του ΟΤΑ.  Μεταξύ των δικαιολογητικών, περιλαμβάνεται «Βεβαίωση του Δήμου ότι δεν επαρκούν τα τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών».

  Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα λειτουργίας των ΚΔΑΠ ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, ο Δήμος μεταβιβάζει το ποσό στον δικαιούχο Φορέα.

  Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2020.

  Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ την αριθμ. 76686/11.11.2020 Απόφαση, και ειδικά στον κατωτέρω Πίνακα τους 134 δικαιούχους Δήμους με το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά Δήμο:

  Πηγή: airetos.gr