Γομάτι: Εργασίες διαμόρφωσης

    Εργασιες διαμόρφωσης κλίσεων οδών, με κατασκευή οδοστρωσίας και τσιμεντόστρωση αυτών πραγματοποιούνται στο Γομάτι του Δήμου Αριστοτέλη.

    Επίσης, πραγματοποιείται κατασκευή κρασπέδων για την εκτροπή των ομβρίων και κατασκευή δυο κλιμάκων (σκάλες) από οπλισμένο σκυροδεμα.