Χαλκιδική

Υποστήριξη Aνέργων Χαλκιδικής: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας των υποψηφίων

Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελούμενων για συμμετοχή στην Πράξη «Υποστήριξη Ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής», στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 «Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτιση Επιχειρηματικότητας, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και Δεξιοτήτων», σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκαν εκατόν ογδόντα τρεις (183) Αιτήσεις Συμμετοχής, και στη συνέχεια ακολούθησε η αξιολόγηση των αιτήσεων και η ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων / Επιλαχόντων / Απορριφθέντων.

 Σύμφωνα με την Πρόσκληση, υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι ωφελούμενοι έχουν το «δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων (5) ημερών από της αναρτήσεως του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στον δικαιούχο και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή χειρισμού ενστάσεων και Αντιρρήσεων , εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων , και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τις αντιρρήσεις. Η Επιτροπή χειρισμού ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας(10) ημερών από την άσκηση τους.»

Συνεπώς, οι αντιρρήσεις ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν με ταχυδρομική επιστολή ή με email ή FAX έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020 στα γραφεία της εταιρείας στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Προσωρινός Πίνακας 

Πηγή: anetxa.gr

Σχετικά άρθρα

Δείτε επίσης
Close
Back to top button